skip to Main Content

Hvis min flyveskole går konkurs, kan jeg så få mine penge tilbage?

Hvis din flyveskole går konkurs, kommer du som pilotelev nemt til at stå i en situation, hvor din flyveskole ikke kan levere, det du har betalt for. Du har altså noget “tilgode” fra flyveskolen. Men hvordan er det så lige i forhold til at få det tilgodehavende som kunde? Der eksisterer en begrænset hæftelse i kapitalselskaberne jævnfør KSL § 1, stk. 2 (Kapital Selskabs Loven – KSL). Hæftelsen bliver relevant, hvis tingene ikke går som “planlagt”- for eksempel ved en konkurs af en flyveskole. I tilfælde af en konkurs betyder hæftelsen, at flyveskolens forpligtigelser dækkes af den stiftelseskapital, der er i selskabet (og som skal være tilstede for at virksomheden må være aktiv). Derfor hæfter et kapitalselskab med kapitalformuen og kapitalejerne (dem der ejer virksomheden) hæfter ikke personligt.

Selskabskapitalen – dækningen

Og hvor meget er der så dækning/ sikring for?  For at stifte et ApS skal man have minimum 40.000 DKK og for at stifte et A/S skal man have minimum 400.000 DKK.

Det man dog skal huske på er, at i en konkurs situation udpeges en kurator (advokat med specielt i konkurser), som skal sørge for at lukning af selskabet foregår efter reglerne. I en konkurs vil der som oftest være et underskud således, at det ikke er muligt for selskabet at betale dets kreditorer. Kurators opgave er blandt andet at sørge for at kreditorer får deres penge. Her er selskabskapitalen ofte utilstrækkelig.

Hvordan rejser man et krav mod en flyveskole der er gået konkurs?

Det er vigtigt, at man som pilotelev kender reglerne for, hvordan man fremsætter sit krav om tilgodehavende. Man kan nemlig godt være for sent ude og dermed miste muligheden.

Når man rejser et krav mod konkursboet hedder det, at man anmelder sin fordring (fordring=det man mener at have tilgode). En fordring skal anmeldes inden fire uger fra konkursdekretets annoncering i Statstidende. Nu går vi ikke ud fra, at den typiske pilotelev læser Statstidende. Som udgangspunkt kan man regne med, at den dag flyveskolen melder konkursen ud – også nogenlunde svarer til dette tidspunkt. Så fra det tidspunkt skolen melder sig konkurs, har man altså 4 uger til at gøre sin fordring gældende. Rent praktisk anmelder man sin fordring ved at kontakte den advokat (kurator), som kommer til at behandle konkursboet. I forbindelse med offentliggørelse af konkursen, vil oplysning om kurator normalt fremgå, ellers burde det være relativt nemt at finde ud af. Kurator udarbejder en liste over de anmeldte krav. Det kaldes også en gældbog.

Den gode nyhed er, at det ikke koster dig noget som pilotelev at anmelde din fordring, så dermed kan du ligeså godt forsøge at gøre din fordring gældende.

Den dårlige nyhed for dig som pilotelev er, at du som følge af “konkursordenen” er ringe stillet. For dem der vil nørde den lidt, kan man læse om konkursordenen i Konkurslovens kapitel 10.

Hvor lang tid tager det at behandle en konkurs – altså før jeg får mine penge?

Det er meget forskelligt, hvor lang tid en konkurs tager at behandle. Faktorer så som salg af aktiver (for en flyveskole kunne det f.eks være salg af fly og/ eller bygninger) kan have stor indvirkning. Helt simple sager tager måske typisk omkring 6 måneder, hvor imod mere komplekse sager tager 18 måneder eller længere.

Så det korte svar til dig som pilotelev -forvent ikke du får nogen penge retur (grundet din status i konkursordenen), og hvis du gør, så går der minimum 6 måneder.

Måske netop af den grund bør du som pilotelev være varsom, hvis du bliver bedt om at betale flere penge forud end din uddannelseskontrakt beskriver. På den ene side kan det dog være, at netop det at du betaler (mere) forud kan rede din flyveskole igennem skærene, men på den anden side er det også vigtigt at forstå, at det nok ikke er uden risici, hvis du vælger at gøre dette.

Kan man gøre ledelsen af flyveskolen erstatningsansvarlig for en konkurs?

Hvis nu der ikke er penge tilbage i selve flyveskole, kan man så bebrejde ledelsen af flyveskolen?

Vi forstår godt indstillingen, men faktisk er det ikke helt så let. Man kan selvfølgelig altid bebrejde flyveskolens ledelse, at konkursen skete. Men vi formoder spørgsmålet går på om man få erstatning. Altså om man kan gøre ledelsen af flyveskolen personlig erstatningsansvarlig for konkursen.

Som udgangspunkt er kapitalselskaber stiftet med det formål at genere kapital (overskud) til ejerne af selskabet. Det adskiller sig fra f.eks. Fonde og Foreninger, som kan have andre formål end at tjene penge. Det er ikke altid, at ledelsen også er ejere af selskabet (selskabsdeltager), men lad os antage, at det er tilfældet.

Den begrænsede hæftelse for selskabsdeltagerne i kapitalselskaber gør det nødvendigt at fastsætte regler til beskyttelse af selskabets kreditorer. HR= Hoveregel, U=Undtagelse

  • HR: I selskabsretten er kapitalkravet formelt, idet der ikke stilles krav om, at størrelsen af selskabskapitalen skal tilpasses til den aktivitet, der skal drives i selskabet.
  • U: Ledelsen har løbende pligt til at sikre, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt.

Hvad betyder det så i normalt sprog?

Jo, man kan ikke stille krav (set fra selskabslovens perspektiv) om at en flyveskole, der f.eks. uddanner et højt antal pilotelever, har en selskabskapital, hvor det er muligt at kompensere hver enkelt pilotelev i tilfælde af f.eks. en konkurs.

Ledelsens ansvar kommer dog til udtryk i undtagelsen. For flyveskolen skal have en forsvarlig økonomi. Der i ligger, at flyveskolens ledelse hele tiden skal sørge for, at det ikke er “håbløst” at drive flyveskolen.

Man arbejder således indenfor selskabsretten med udtrykket “håbløshedstidspunktet”. Man kan læse en meget udførlig kandidatopgave om emnet her.

Hvis flyveskolens ledelse fortsætter efter håbløshedstidspunktet

Udgangspunktet er, at hvis din flyveskole fortsætter driften EFTER tidspunktet, hvor det står klart (eller burde stå klart), at viderførelse af flyveskolen vil give tab for kreditorerne (håbløshedstidspunktet) – ja, så bliver flyveskolens ledelse erstatningsansvarlig efter de almindelige erstatningsbetingelser i dansk ret (culpa).

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at flyveskolens ledelse i praksis vil have råderum til at forsøge at rede flyveskolen. Derfor vil det altid bero på en konkret vurdering af flyveskolens økonomi og evne til at levere fremtidig overskud, før man kan konkludere, hvornår håbløshedstidspunktet opstår.

Lad os tage et tænkt eksempel.

Flyveskolens økonomi er vanskelig. Flyveskolens ledelse indkalder til møde, og beder dig som pilot elev om at forudbetale mere end, hvad uddannelsesaftalen forskriver.

I den beskrevne situation kan det være vanskeligt at vurdere om, der er tale om håbløstidspunktet er overskredet eller ej.

Min flyveskole har bedt mig om at betale ekstra, hvad skal jeg gøre?

Ledelsen har umiddelbart ret til at forsøge at rejse ekstra kapital for på den måde at rede selskabet. Det er selvfølgelig op til dig om du ønsker at hjælpe selskabet eller ej. Helt så nemt er det dog ikke altid i praksis, for ledelsen kan måske stille det op som et ultimatum, lidt a la … “hvis du ikke gør det, har du i hvert fald tabt dine penge”.

Står man i en situation, der minder om den beskrevne, så vil det nok være en god idé at stille flyveskolens en række spørgsmål, før man betaler. Det kunne være f.eks. være i forhold til ledelsens plan for at blive rentabel igen. Det kan være flyveskolens ledelse af hensyn til andre kreditorer etc. ikke føler, at de kan dele alle oplysninger med dig. I bund og grund handler det om, at du som pilotelev (og kunde i selskabet) må træffe beslutning om du tror, at flyveskolen står til at rede. Det er altså op til dig selv at vurdere om du tror på flyveskolens ledelse eller ej.

Hvis flyveskolens ledelse bliver erstatningsansvarlig

Som en konsekvens af at drive virksomhed efter håbløshedstidspunktet, kan som sagt føre til at ledelsen bliver individuel erstatningsansvarlig. Hvad betyder det så? Det betyder, at kreditorer (f.eks. dig som pilotelev) kan forlange, at din fordring går udover selskabskapitalen. Det vil sige, at du kan forlange, at det enkelte ledelsesmedlem betaler for det tab, som er opstået efter håbløshedstidspunktet. Det vil sige, at selvom ledelsen bliver erstatningsansvarlig, så får du ikke hele dit tab dækket, men kun det tab der er opstået efter håbløshedstidspunktet.

I praksis kan det være vanskeligt og omkostningstungt, at få gjort ledelsen personlig erstatningsansvarlig. Det kan også være svært at regne på, hvad du reelt har tabt som pilot elev ved at driften er fortsat efter håbløshedstidspunktet. Der er også den overvejelse, at hvis der er mange kreditorer og erstatningsbeløbet viser sig at være højt, så kan ledelsesmedlemmet være nødsaget til at erklære sig for personlig konkurs. I det tilfælde er der ikke så meget at gøre som kreditor.

Uanset om ledelsesmedlemmet kan betale eller ej, er det muligt at ledelsesmedlemmet får konkurskarantæne. Det vil sige en karantæne i forhold til at kunne være medlem i en ledelse i en anden virksomhed. Typisk er karantænen op til 3 år, hvilket måske ikke altid kan virke helt retfærdigt for den som har mistet (mange) penge.

Hvis du ønsker at drøfte din specifikke situation med os, er du velkommen til at kontakte os.

Happy landings

Spørg Piloten

Kommentarer

kommentarer

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top